Stratejilerimiz

1. Öncelikli kitleleri ve alanları tespit etmek. Bu tespitleri yaparken geniş katılımlı müzakere zeminlerinde tüm görüşleri almak ve sonrasında bunların yetkili kurullarda değerlendirilmesi suretiyle sonuca varmak

2. Müstakil yapılamayan işlerde işbirliği zeminleri araştırmak. İş üretimi ve geliştirilmesinde iş birliği yapabilecek kişi, kurum ve kuruluşları belirlemek. Her işi bizzat yapmaya çalışmaktansa bazı işleri uygun görülen farklı kişi, kurum ve kuruluşlarla iş bölümü yaparak yürütmek.

3. Etkinliği arttırmak maksadıyla üst çatılar, platformlar ve alt komisyonlar oluşturmak.

4. Toplumsal sorunlara çözüm üretici çalışmalara önem vermek.

5. Eğitim-öğretim alanını öncelemek. Her şeyiyle iyi düşünülmüş eğitim modelleri oluşturmak

6. Bayanlara merkez yapılanmada yer vermek.

7. Kurucular Kurulu’na farklı kuşak ve kesimlerden deneyim ve birikim sahibi önemli isimleri dahil etmek ve iyi bir çıkış yapmak.

8. Üniversite ve yüksek lisans eğitimine önem vermek

9. Geçmişi de okumakla birlikte daha çok geleceğe dair öngörü ve tespitlerde bulunan yaklaşımlara ve çalışmalara önem vermek.

10. Hedefleri belirlerken ulaşılabilir, somut ve ölçülebilir olmasına, düşündüklerimizi projelendirirken bunların yapılabilirlik kriterlerine uygunluğuna dikkat etmek

11. Kurumlarda temsil kabiliyeti yüksek kişileri istihdam etmek

12. Çalışma alanlarında bilgilendirmeye ve gelişmeye önem vermek.

13. Mensuplarını toplum önüne çıkarmayı önemli görmek

14. Çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek mesleki gruplarla ve/veya şahıslarla sürekli bir diyalog anlayışı içerisinde olmak(akademisyen, gazeteci, sanatçı, hukukçu, tecrübe sahibi insanlar, kanaat önderleri vb.)

15. Her türlü gelişim için planlama ve projelendirme işlerini yürütecek birimler kurmak

16. Kendi alanlarında uzman kişiler yetiştirilmesini öncelemek

17. İç iletişime önem vermek

18. Mensupların çalışmalara daha verimli bir şekilde katılabilmesi için ekonomik yönden kendi ayakları üzerinde durabilen, değer üreten ve veren el olan güçlü kişilikler olmalarını sağlayacak çalışmaları teşvik etmek

19. Gönüllülük potansiyelini harekete geçirmekle birlikte iş gören elemanları istihdam ederken profesyonelleri tercih etmek

20. Mensupları ve yakın çevrede bulunan diğer muhatapları yaşadıkları bölgenin yerel yönetim unsurlarında ve ayrıca meslekleri, konumları ve ilgi alanlarıyla alakalı gönüllü teşekküller de (meslek odaları, vakıflar, dernek vb.) aktif olamaya ve sorumluluklar üslenmeye teşvik etmek